Prihlásiť
Kontakt
Jazyk

Obchodný košík 0

Košík
Poučenie o odstúpení

Právo na odstúpenie sa pri kúpnych zmluvách uzatvorených na diaľku nevzťahuje na dodanie tovaru, ktorý sa zhotovuje podľa špecifikácie zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám alebo na základe svojho charakteru nie je vhodný na zaslanie späť alebo ktorého dátum uchovania sa prekročil, na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo softvéru, ak spotrebiteľ rozbalil ochranný obal dodaných dátových nosičov.

Právo na odstúpenie

Od uzavretej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu písomným oznámením (napr. listom, faxom, e-mailom) alebo – keď sa Vám vec prenechá pred uplynutím lehoty – aj zaslaním veci späť. Lehota sa začína po obdržaní tohto poučenia v písomnej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi (pri opakovanej dodávke tovaru rovnakého druhu nie pred doručením prvej čiastkovej dodávky) a tiež nie pred splnením našich informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 odsek 1 a 2 „EGBGB“ („Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche“ – Úvodný zákon k Občianskemu zákonníku) ako aj našich povinností podľa § 312g odsek 1 veta 1 „BGB“ („Bürgerliches Gesetzbuch“ - Občiansky zákonník) v spojení s článkom 246 § 3 „EGBGB“ („Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche“ – Úvodný zákon k Občianskemu zákonníku). Na dodržanie lehoty na odstúpenie stačí včasné odoslanie odstúpenia alebo veci. Odstúpenie sa musí doručiť: Emmi Ultrasonic GmbH, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf alebo info@emmi-ultrasonic.de oder Fax 06105/406781.

Dôsledky odstúpenia

Keď odstúpite od tejto zmluvy, musíme Vám všetky platby vrátiť, ktoré sme od Vás prijali, vrátene nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, že ste si vybrali iný druh dodávky ako nami ponúknuté, najlacnejšie bežné doručenie) bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní od dňa, kedy nám bolo doručené oznámenie o Vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie platby použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii,ibaže sa s Vami výslovne dohodlo niečo iné; v žiadnom prípade sa Vám kvôli tomuto vráteniu platby neúčtujú žiadne náhrady. Platbu nemusíme vrátiť až dovtedy, kým nám nebude vrátený tovar, alebo kým nepreukážete, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám máte zaslať späť alebo odovzdať neodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní od dňa, kedy nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, keď tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

ibaže sa s Vami výslovne dohodlo niečo iné; v žiadnom prípade sa Vám kvôli tomuto vráteniu platby neúčtujú žiadne náhrady. Platbu nemusíme vrátiť až dovtedy, kým nám nebude vrátený tovar, alebo kým nepreukážete, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám máte zaslať späť alebo odovzdať neodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní od dňa, kedy nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, keď tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.


Koniec Poučenia a odstúpení.